IMPRESSUM

PIT.ba je informativno stručni web portal namijenjen proizvodnim kompanijama u organizaciji Targer E&C.

Puni naziv društva Targer inžinjering i konsalting (Engineering & Consulting) d.o.o. Sarajevo
Skraćeni naziv društva Targer d.o.o. Sarajevo
Sjedište Džemala Bijedića br. 185
Opština Opština: Ilidža (Sarajevo)
ID 4202090620009
PDV 202090620009
Transakcijski broj računa 199-499-00314604-14 - Sparkasse Bank dd Sarajevo
Rješenje o registraciji izdao Općinski sud u Sarajevu
Datum izdavanja Rješenja o registraciji 18.5.2015.
Direktor društva Tarik Kadrispahić